(مدارک مورد نیاز وام )

وثیقه:

سند

بنچاق

پایان کار

صورت مجلس تفکیکی

شناسنامه

کارت ملی

(کسبه)

جواز کسب

اجاره نامه یا سند محل کار

پرینت ۶ماه اخیر حسابهای فعال

مدارک شناسایی

(شرکت)

اساسنامه

روزنامه رسمی اولیه و تغییرات

سند یا اجاره نامه محل کار

نمونه قرارداد فروش

پرینت ۶ماه اخیر گردش حسابهای فعال

پروانه بهره برداری(در صورت داشتن کارخانه تولیدی)